Рекламация

Рекламация

РЕКЛАМАЦИЯ

Съдържание и обхват на търговската гаранция:

Гаранционният срок на продаваните стоки е посочен за всяка стока в нейната продуктова страница, както и в гаранционната карта, която получава потребителя при получаване на стоката. Срокът започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива дефекти, възникнали при правилно ползване на стоките. Гаранционното обслужване е безплатно и се извършва в офиса на Дружеството, който се намира на адрес София, ул. “Лидице”, 7-9, ет. 2, ап. 5.

Предявяване на рекламация:

При поява на дефект продуктът се поправя или заменя с нов в рамките на 30 календарни дни. Гаранционният срок не се променя, независимо дали е извършена замяна или ремонт.

Рекламации се завеждат в офиса на Дружеството с предоставяне на:

1) Гаранционна карта;

2) платежен документ за покупка (фискален бон или фактура)

3) продуктът, за който се отнася рекламацията.

Разходите за доставка (куриерска услуга) са за сметка на Дружеството при спазване на следните условия:

1) Потребителят регистрира рекламация по телефон или имейл и посочва адрес, телефон и ден, в който Дружеството да изпрати куриер за своя сметка.

2) Ако се установи, че изпратеният продукт не е дефектен, транспорта от и до клиента (куриерската услуга) ще бъде заплатена от клиента + 10 лева за направената диагностика.

3) Изпратени по куриер пратки без предварително регистрирана рекламация по телефон или имейл ЗА СМЕТКА на Дружеството ще бъдат отказвани и връщани на изпращача.

Права на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115:

Търговската гаранция, предоставяна от Дружеството за всички стоки и услуги, не отменя и не противоречи със Законовата гаранция на потребителите и техните права според ЗЗП.

Чл. 112. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Дружеството не носи отговорност за естественото износване на стоките. 


Вход в batteryzone.bg

Ако още нямате регистрация в Batteryzone.bg можете да направите това сега

Регистрация

Забравена парола в batteryzone.bg

Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата. Политика за бисквитките

Съгласен съм