Връщане на стока

Връщане на стока

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора - Приложение № 1 към тези правила за връщане на стока. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези правила.

 

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Дружеството за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

 

Когато клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора. Дружеството възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиента е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Дружеството или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.


При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Дружеството има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.


Дружеството има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката в указания по-горе срок, без да уведоми Дружеството за забавянето и, без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.


Когато във връзка с изпълнението по договора Дружеството е направило разноски и Потребителят се откаже от договора, Дружеството има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.


Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора) 

 

– До „НИКАС-ЕМ“ ООД, ЕИК 202008407, гр. София, ул. „Лидице“, 7-9, ет. 2, ап. 5:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на.................

- Получено на....................

– Име на клиента......................

– Адрес на клиента..................................

– Подпис на клиента (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)....................

– Дата..........................................

* Ненужното се зачертава.

 


Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на www.batteryzone.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.batteryzone.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или, докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Вход в batteryzone.bg

Ако още нямате регистрация в Batteryzone.bg можете да направите това сега

Регистрация

Забравена парола в batteryzone.bg

Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата. Политика за бисквитките

Съгласен съм